Zapytania ofertowe na realizację projektu „ Tradycja wycinanki kołbielskiej – album, prelekcje, warsztaty”.

24.11.2016r

Data               

 

Stowarzyszenie Kultury Mazowsza 05-430 Celestynów ul. Wąska 6

KRS 0000275216, NIP 532-19-33-933, Regon 140904581

 

 

Dane identyfikacyjne zamawiającego

 

 

Nazwa i adres oferenta

 

 

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

realizację „ Tradycja wycinanki kołbielskiej – album, prelekcje, warsztaty”.

 

 1. a) Opis przedmiotu zamówienia
W ramach projektu należy zrealizować:

1.      Przygotowanie i wydruk albumu :

a)      Przygotowanie treści albumu: Wykonawca zleci opracowanie i zredagowanie nowych , niepublikowanych wcześniej tekstów dotyczących wzornictwa, twórców, historii i tradycji wycinanki kołbielskiej oraz wybór co najmniej 100 wizerunków wycinanek kołbielskich i co najmniej 20 zdjęć dotyczących wycinankarstwa kołbielskiego (z udostępnionych przez Zamawiającego), autorom dotychczasowych publikacji z dziedziny etnografii lub dotyczących wycinanki ludowej lub kołbielskiego regionu etnograficznego;

b)      Przygotowanie wydawnicze oraz wydruk albumu:

Wykonawca w ramach prac dokona składu graficznego materiałów przy czym

w ramach składu przygotuje projekt -zaprojektuje okładkę oraz opracuje szatę

graficzną (tło) kart publikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty wydawniczej oraz
korekty językowej: ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej oraz ponosi pełną
odpowiedzialność za prawidłowy układ graficzny i odpowiednie rozmieszczenie tekstu.

Opis techniczny druku publikacji:

·        nakład 1000 egz

·        format A4

·        ilość stron 252

·        papier środek kreda mat 150g, druk pełen kolor(4+4)

·        okładka 4+0, folia mat 1+0, lakier uv selektywnie

·        oprawa twarda introligatorska szyto klejona, grzbiet prosty

·        nadanie nr ISBN

 

 

2.      Przeprowadzenie prelekcji:

a)      Przeprowadzenie prelekcji dotyczącej tradycji wycinanki kołbielskiej w oparciu               o treści zawarte w opracowanym wcześniej albumie, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej części wizerunków wycinanek zawartych w albumie. Czas trwania prelekcji około 1 godziny. Prelegent – jeden z autorów tekstów a albumie j.w. Ilość prelekcji – 6. Daty prelekcji wskazane przez Zamawiającego. Prelekcje w miejscach wskazanych przez Zamawiającego: w  4 instytucjach/obiektach pełniących funkcje kulturalne na terenie powiatu otwockiego, w 1 domu pomocy społecznej na terenie powiatu otwockiego, w ramach 1 dziennych warsztatów dla osób niepełnosprawnych odbywających się na terenie powiatu otwockiego.

3.      Przeprowadzenie warsztatów wycinanki:

a)      Przeprowadzenie warsztatów wykonywania wycinanki kołbielskiej, w liczbie, miejscach i według dat określonych według punktu 2 lit.a, bezpośrednio po prelekcjach. Czas trwania warsztatów – 2 godziny w każdym wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Prowadzący warsztaty – 1 twórca ludowy z regionu kołbielskiego, którego prace zamieszczone zostały w publikacjach dot. wycinanki ludowej lub twórca z zakresu wycinanki posiadający udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu warsztatów wycinanki ludowej. Ilość osób uczestniczących w warsztatach – nie mniej niż 10 w jednym miejscu. Materiały do zapewnienia na każde warsztaty: 15 nożyczek do papieru, 15 bloków papieru kolorowego – format A4 i liczba kart 8.

4.      Przygotowanie prezentacji dźwiękowej do zamieszczenia na stronie www Zamawiającego w postaci audiodeskrypcji 4 wycinanek, wykonanej przez osobę fizyczną lub prawną posiadającą doświadczenie w zakresie świadczenia usług audiodeskrypcji.

 1. b) Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcą usługi mogą być tylko osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie .

 

Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów:

 

1.      Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami rozdziału e niniejszego zapytania

2.      Dokumentu rejestrowego Wykonawcy nie starszego niż 6 m-cy licząc od daty złożenia oferty, potwierdzającego, iż osoba podpisująca ofertę posiada odpowiednie pełnomocnictwa w tym zakresie tj. jest ujawniona w dokumencie rejestrowym jako uprawniona do zaciągania zobowiązań, a w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż widoczna w dokumencie rejestrowym odpowiedniego pełnomocnictwa.

3.      Referencje w zakresie realizacji przez Wykonawcę przedsięwzięć dotyczących wydania publikacji z dziedziny dziedzictwa kulturowego lub historycznego; organizacji prelekcji/ warsztatów/ spotkań autorskich,  treściowo związanych                            z powyższymi publikacjami.

4.      Kosztorysu ofertowego załączonego do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. c) Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena 100   %
     

 

 

 

 1. d) Opis sposobu przyznawania punktacji
 

Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem

 

Cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 100 pkt.

 

Podstawą do obliczenia będzie cena brutto zamówienia podana na formularzu ofertowym lub w ofercie.

Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

 1. e) Informacja na temat zakresu wykluczenia
 

Zgodnie z zapisami wytycznych, w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 1. f) Termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu dzień miesiąc rok
2 12 2016

 

 1. g) Termin realizacji zamówienia
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu dzień miesiąc rok
30 06 2017

 

 

 

 

 

h) Ofertę należy złożyć w: pandurmen@interia.pl

adres mailowy

 

 

i) Akceptowalne formy składania ofert[1]: Dokument elektroniczny- skan dokumentu               w wersji papierowej

 

 1. j) Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 

 • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
 • opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym[2] (opis przedmiotu zamówienia),
 • wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
 • wartość oferty netto,
 • termin realizacji zamówienia,
 • termin ważności oferty.

 

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

 

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 

 1. k) Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

 

 

 

 

(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Kosztorys ofertowy na realizację projektu  „ Tradycja wycinanki kołbielskiej – album, prelekcje, warsztaty”.

 

Lp. Nazwa zadania Cena netto Kwota podatku VAT Cena brutto
1 Przygotowanie treści albumu      
2 Przygotowanie wydawnicze oraz wydruk albumu      
3 Przeprowadzenie prelekcji      
4 Przeprowadzenie warsztatów wykonywania wycinanki kołbielskiej      
5 Przygotowanie prezentacji dźwiękowejaudiodeskrypcji 4 wycinanek      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

…………………………….

Nazwa i adres wykonawcy

 

 

Oświadczenie

 

Niniejszym oświadczamy, że nie istnieją pomiędzy nami a Zamawiającym powiązania osobowe lub kapitałowe, przez które rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu

beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 

Data i podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………

 

 

 

[1] Oferty mogą zostać przesłane jedynie drogą elektroniczną.

Opublikowano Uncategorized